Tinget 2021 - saksliste og program for tinghelgen

Hvorfor delta på tinget? Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab. Ikke la denne muligheten til å påvirke forbundets arbeid gå fra deg. Her har du en god anledning til å øve innflytelse på hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget har du også en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg.

Forslag til tinget

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Forslag sendes per post eller på epost til triathlonforbundet@triathlon.no

Sakspapirer

Sakspapirer publiseres her som lenker under de enkelte sakene. Dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.

Saksliste (foreløpig/tentativ)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Styrets Beretning 2019 og Styrets Beretning 2020
  1. Gjennomgang av styrets foreløpige årsberetning for 2021
 5. Behandle NTFs årsregnskap 2019 og årsregnskap 2020 i revidert stand.
  1. Revisjonsberetning 2019 og Revisjonsberetning 2020.
  2. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2021.
  3. Behandle Rapport Kontrollkomiteen 2019 og Rapport Kontrollkomiteen 2020.
  4. Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollkomiteen for 2021.
 6. Behandle innkomne forslag til forbundstinget.
 7. Fastsetting av klubb-kontingent.
 8. Vedta budsjett 2022 og 2023.
 9. Behandle tillegg/endring i Strategiplan Norges Triatlonforbund
 10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskap
 11. Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen:
  1. President og visepresident
  2. Fire styremedlemmer samt to varamedlemmer
  3. Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  4. Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  5. Lovutvalg med to medlemmer
  6. Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
  7. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Regler for forbundstinget

Reglement for forbundstinget står nedfelt i Lov for Norges Triatlonforbund. For spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret.

Tinghelgen (tentativt program)

I tillegg til selve forbundstinget inviterer vi til strategisamling og nyttig faglig påfyll 19.-20. november. Her er foreløpig program:

Fredag 

Kl 16 : Velkommen til Trondheim

Sosial aktivitet/trening

Kl 19.00 : Middag på hotellet, buffet

Lørdag

Kl 09 : Fellessesjoner 

Kl 12 : Lunsj

Kl 14 : Fellessesjoner 

Kl 15.30 : TBA

Kl 17 : Mingling og egentid

Kl 19 : Tingmiddag; festmiddag med hedersutdelinger

Søndag

Kl 08.30 : Oppstart tingforhandlinger

Kl 16.30 : Beregnet avslutning av tinget 

 

Lørdag - faglig innhold

  Tema for Tema for
  Arrangører Klubbstyremedlemmer
Kl 09.00 Bærekraft Klubbdrift og utvikling av klubb - Triatlon for alle
Kl 13.00 TBA TBA
Kl 15.30 Fellessesjon    

Historikk og tingets rolle

Tinget er forbundets øverste myndighet. Les mer om tingets oppgaver og se hva som skjedde på tidligere forbundsting.

Hederstegn

På tingmiddagen lørdag 20. november presenteres og hedres vinnere av hederstegn for 2020 og 2021.

LES MER

Antall stemmeberettigede og kjønnsfordeling

Tinget

Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fr …

LES MER
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Nordic Choice Hotels
 • Larsen Consult
 • Fursetgruppen