Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget som representant for din klubb har du en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten og gjøre beslutninger sammen med dem. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg.

Hvem deltar på tinget

Alle forbundets klubber har rett til å delta på forbundstinget. Hver klubb velger sine representanter som møter på tinget med stemmerett. Klubbens størrelse angir hvor mange representanter som kan sendes, målt etter registrert medlemsaktivitet per 31.12 foregående år.

 • t.o.m 25 medlemmer: 1 representant - mann eller kvinne
 • t.o.m 50 medlemmer: 2 representanter - mann og kvinne (M:K)
 • over 50 medlemmer: 3 representanter - M:M:K eller M:K:K

Merk for øvrig at klubbens delegasjon skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling. Representantene må ha fylt 15 år og være valgt på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. De skal også ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Lov for Norges Triatlonforbund regulerer representasjon, stemmerett, valgbarhet og forslagsrett for ting, styre, utvalg mv. Lovutvalget har skrevet en uttalelse om valgbarhet til tinget for arbeidstakere, som tydeliggjør punkt 2.3.2 i loven. 

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en strategisk viktig oppgave i å finne personer til styret og komiteer som kan ivareta og utvikle organisasjonen. Komiteen kommer gjerne i kontakt med dem som har innspill til videre utvikling av norsk triatlon, og til fremtidige kandidater til en rekke verv. Les mer her:

Forbundstinget 2021

Saksdokumenter og program for tinghelg og forbundstinget 2021 finner du her.

Forbundstinget 2019

Forbundstinget ble avholdt den 17. november på Clarion Hotel Admiral i Bergen.

Tinget 2017

Forbundstinget ble avholdt den 19. november 2017 på Hotel Energy i Stavanger.

 

Tinget 2015

Forbundstinget ble avholdt 8. november 2015 på Ullevål Stadion.

Tinget 2013

Årsmøtet avholdt på Ullevål stadion i Oslo. Lørdag 16.11.2013 kl 14:00 til 17:00

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Styrets Beretning NTF 2012
  Gjennomgang av styrets foreløpige beretning for 2013
  Behandle Rapport fra kontrollutvalg 2012
  Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalg 2013
 5. Behandle NTF Årsregnskap 2012 i revidert stand.
  Revisjonsberetning signert 2012
  Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2013
 6. Behandle forslag og saker.
  Forslag om å innføre en ny aldersklasse for masters over 70 år i Norge
  Forslag fra vintertrialliansen
  Forslag til revidering av lagkonkurranse.
  Forslag til opprettelse av et utvalg med ansvar for å følge opp arbeid med lov og regelverk
 7. Forslag til sats for klubbkontingent i NTF
 8. Vedta Triathlonforbundets budsjett for 2014 og 2015
 9. Gjennomgang av Strategisk plan/Langtidsplan
 10. Foreta følgende valg:
  President og Visepresident
  Tre styremedlemmer samt to varamedlemmer
  Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  Godkjenne at revisjonsfirmaet BDO får oppdraget med revisjon også i neste tingperiode
 11. Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets Gullmedalje

 

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Nordic Choice Hotels
 • Larsen Consult
 • Fursetgruppen