Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep

Fått informasjon om trakassering og/eller overgrep?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjeld et lovbrudd.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndteringen i idrettslaget.
 • Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se råd nedenfor.

Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep?

 • Seksuell trakassering er seksuell tilnærming som er uønsket og plagsom for den det rammer.
 • Det er opplevelsen hos den som blir utsatt for handlingen, og ikke intensjonen til den som utfører handlingen, som avgjør om det er seksuell trakassering.
 • Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.
 • Eksempler på straffbare handlinger er:
  • Voldtekt
  • Berøring av kjønnsorgan og bryst
  • Å ta, lagre eller formidle seksualisert bilder
  • Seksualisert handling overfor barn under 16 år er i utgangspunktet alltid straffbart.

Hva skal idrettslaget gjøre når det blir varsla om seksuell trakassering eller overgrep?

 • Idrettslaget skal ta alle meldinger alvorlig.
 • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal håndteres av ledelsen (daglig leder /styreleder) i hovedlaget.
 • En trener eller tillitsvalgt i idrettslaget som blir kontaktet av noen om en slik sak skal straks ta dette videre til daglig leder eller styreleder.
 • Om det gjelder overgrep mot myndig person skal en sterkt oppfordre personen om å selv melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
 • Om det gjelder overgrep mot en mindreårig skal en informere foresatte, og i samråd med disse melde saken til politiet
  • Dersom en mistenker at den/de foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige bør en ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet i kommunen.
 • Det er avgjørende at slike saker blir håndtert snarest mulig.
  • I saker som kan være lovbrudd skal en kontakte politi med det samme (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
   • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken og spørre de om råd.
   • Idrettslaget skal avklare sin oppfølging av slike saker med politiet, for ikke å ødelegge for politiets etterforskning.
  • I andre saker skal ledelsen håndtere saken snarest mulig, og senest innen en uke.
   • F.eks. ved å utnevne saksansvarlig i styret og avtale møte med de involverte.
 • Idrettslaget skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndteringen i idrettslaget.

Saksgang i idrettslaget

 • Det er hovedstyret i idrettslaget som håndterer og gjør vedtak i saken.
  • Som i andre saker skal styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme fram av relevante protokoller.
 • Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet
  • Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saka ender med frikjennelse eller at saken blir lagt bort («henlagt»).
 • Styret bør utpeke to personer i styret, helst en av hvert kjønn, som er saksansvarlige.
 • Mens saken er under behandling av politi eller rettssystemet, skal idrettslaget:
  • vurdere om saken skal meldes inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
  • be person(er) som er skuld i å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om å ha ei tilbaketrukken rolle til saken er håndtert.
  • vurdere å hente inn ny(e) politiattest(er).
 • Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystemet, skal følges opp av hovedstyret ved de saksansvarlige.
 • Saksansvarlige bør holde separate møte med de involverte, og vurdere om en skal hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret.
 • Idrettslaget oppfordres til å kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker.

Idrettslaget skal føre logg for hver sak

 • Ledelsen i idrettslaget skal alltid opprette en sakslogg når man tar imot meldinger som gjelder seksuell trakassering eller overgrep. Her loggfører man de ulike hendelsene i saken, med dato, tidspunkt og hva hendelsen gjelder.
  • Loggen kan være i denne formen:
   • [Dato] [Tidspunkt] X mottok telefon/e-post om saken fra person Y
   • [Dato] [Tidspunkt] X snakka med daglig leder om saken
   • [Dato] [Tidspunkt] Daglig leder snakket med person Y
   • [Dato] [Tidspunkt] Daglig leder informerte styreleder
 • Unngå å skrive personopplysninger i loggen.
 • Målet med loggen er å enkelt kunne gjøre greie for saksfremlegget i idrettslaget. Dette bidrar til en ryddig sakshåndtering internt, men er også viktig dersom saken skulle være alvorlig og senere bli fulgt opp av f.eks. politi eller media.
 • Logg av all saksinformasjon skal håndteres konfidensielt og av så få personer som mulig.

Håndtering av informasjon

 • Styret skal sikre at informasjon om saken ikke blir formidlet til andre enn de som treng det for å håndtere saken.
 • I saker som kan gjelde lovbrudd skal idrettslaget spørre politiet om råd før man informerer andre i gruppa/idrettslaget, f.eks. foreldre/foresatte.
 • Ryktespredning og snakk gjør politiets etterforskning / idrettslaget sin håndtering vanskeligere, og er en ekstra belasting for de menneskene saken gjelder.

Ta vare på de involverte

 • Ledelsen i idrettslaget skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødig påkjenning for disse.
 • Idrettslaget har et særlig ansvar for å ta vare på den/de som kan ha opplevd trakassering eller overgrep, og legge til rette for at den/de skal kunne fortsette i idrettslaget.

Reaksjoner

 • Seksuell trakassering, overgrep, og brudd på NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.
  • Dette innebærer at et idrettslag, eller et annet organisasjonsledd i NIF, kan påtale forholdet til NIFs domsutvalg.
  • Domsutvalget kan suspendere vedkommende i påvente av endelig avgjørelse, og kan etter denne gi en reaksjon som mellom annet kan omfatte utestengning fra all deltaking i norsk idrett.
  • Når det er vurdert å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, bør en kontakte idrettskretsen for nærmere rettledning.
 • Om idrettslaget vil gi andre reaksjoner, bør en kontakte idrettskretsen for råd.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt idrettskretsen eller NIF sentralt

Norges Idrettsforbunds veileder

Seksuell trakssering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk Idrett har egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har også laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer om veilederen.

Norges Triatlonforbund oppfordrer alle sine klubber om å følge retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep, samt bruke veilederen hvis seksuell trakassering og overgrep skjer.

Dersom det er behov for å kontakte særforbundet sentralt kan du benytte denne epostadressen varsling@triathlon.no

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. NIF har laget en veileder som skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Veilederen og råd finner du via linken nedenfor. 

Seksuell trakassering og overgrep

 • AKJ
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Scandic