Miljø og samfunnsansvar

Under vil du finne hvorfor det er viktig med fokus på miljø og samfunnsansvar. Som det vil vise seg vil det være en fordel både for miljøet og konkurranse/ klubben å vise ekstra engasjement.

Miljø og samfunnsansvar

Miljø

Hvorfor satse på miljø

Som arrangører er det ofte konkurransenn som er i fokus. Men med konkurransenglede følger det også et ansvar for å ta vare på omgivelsenene, naturen, kulturen, menneskene og miljøet.

Det er mange årsaker til at det er viktig å satse på miljø;

 • Global oppvarming og klima, naturmangfold og kulturminnevern. Utfordringene øker stadig og musikkbransjen som del av samfunnet bør være sin rolle bevisst. Tenke globalt – Handle lokalt!!
 • God miljøpolitikk er også god merkevarebygging. Det handler om hvilke verdier du vil formidle. For stadig flere bedrifter og sponsorer søker samarbeidspartnere som har en tydelig miljøprofil. Og mange publikummere ønsker miljøvennlig alternativer.
 • et godt miljøarbeid gir et troverdig inntrykk både utad blant sponsorer og publikum og innad blant artister, frivillige og ansatte.
 • et godt systematisk miljøarbeid gor god oversikt over ressursbruk og verdiskapning i egen organisasjon

For å lykkes med miljøarbeidet er det viktig å ta utgangspunkt i egen organisasjon. Miljøarbeidet er noe som bør integreres naturlig i kjernevirksomheten til arrangører og ikke noe en gjør ved siden av. Vær realistisk! – det er bedre å begynne et sted og heller utvide målene etterhvert.

Et godt miljøarbeid begynner også med planlegging og kartlegging. En viktig forutsetning er at miljøtankegangen er forankra i ledelsen og ellers i organisasjonen. Dette fordi det skaper troverdighet og engasjement nedover i systemet, men også utad for publikum, samarbeidspartnere og publikum.

En person med kunnskap og engasjement til å drive frem miljøarbeidet bør få rollen som miljøansvarlig i organisasjon. Men det er viktig at det også nedsettes ei miljøgruppe fra alle sentrale deler av arrangementet (teknisk, innkjøp, rigging osv. ).

Kartlegging av miljøarbeidet

Det er nå viktig å finne ut status. Hva er gjort innen miljøarbeidet? Hvordan påvirker arrangementet miljøet per idag? På hvilke områder kan det ha størst effekt å sette inn tiltak? Alle faktorer som er relevente bør tas med ; Avfall, transport, energi osv.

Måling trenger ikke å være vanskelig, men det må settes av tid, ressurser og utstyr til dette. F.eks. finne tall på hvor mye søppel som ble levert inn usortert, vannmåler og strømmåler. Først når en vet hvor den største miljøbelastningen er, kan en sette inn spesifkke tiltak. En stor fordel ved å måle miljøbelastningen er at en vil ha tall til sammenligne effekten. Hvor mye har en spart miljøet for. I tillegg vil en også se hvor mye en har spart av driftskostnader. Dokumentasjon skaper også motivasjon!

Å sette mål på miljøarbeidet

Ved å kartlegge finner en hvordan er påvirker miljøet mest. Det er da viktig å sette seg noen konkrete mål med miljøarbeidet. Hva ønsker en å oppnå og på hvilke områder. Målene bør være mest mulig konkrete og relalistiske. Samtidig er det ikke noe i veien for å ha noen ambisjoner som krever endringer. Det er også viktig at målene er målbare for å kunne kontrollere at de nås.

Samfunnsansvar

Det finnes flere definisjoner på samfunnsansvar (CSR) Corporate Sosial Responsibility. Den er blant annet globalt definert gjennom FN og ISO har utarbeide en standard for å implementere samfunnsansvar ISO 2600.

Miljø og samfunnsansvar henger sammen.  Vi har alle et ansvar for å utvikle samfunnet i bærekraftig retning. Som arrangør har du mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i positiv retning. I tillegg til å skape gode konkurranser og gjøre praktiske miljøtiltak, er du i en unik posisjon til å formidle et budskap.

Det er forskjellige måter å vise samfunnsansvar på. Helhetlig miljøarbeid handler også om å ta vare på ikke bare naturen, men også samfunnet og kulturen rundt deg. Det handler om hvilke verdier du som arrangør vil formidle. Stadig flere bedrifter har for eksempel etiske retningslinjer ved sine innkjøpsordninger. I valg av samarbeidspartnere er det derfor viktig at denne gir gjenklang i de grunnverdier organisasjonen har.

En annen måte å vise samfunnsansvar på, er å samarbeide med lokale krefter og dermed gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Eller å ha et humanitært fokus som del av formålet.  Finn det som er naturlig for din organisasjon, men la deg gjerne inspirere av andre arrangører. Som gode eksempel på for eksempel det humanitære fokus kan nevnes Oslo Marathon som støtter Aktiv mot Kreft.

Hvis arrangementet går med solide overskudd bør det være transparent hva overskuddet benyttes til. De siste årene har man sett at  arrangører har satt opp påmeldingsavgiftene i takt med interessen for triathlon. Norsk Triathlon Forbund ønsker at triathlonkonkurranser skal være tilgjengelig for flest mulig og ønsker å holde nivået moderat på påmeldingsavgifter. Dette gjelder spesielt barn og ungdom.

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV