Styresett

Det er utrolig gøy å starte sin egen klubb eller konkurranse. For å sikre gode levevilkår er det imidlertid viktig å ha et godt fundament i form av riktig organisasjonsform og arbeidsstruktur. Du vil under også finne tips om hvordan man kan organisere styrearbeid og skape trivsel i organisasjonen, med et langsiktig perspektiv for øye.

Styresett

Oppstart av klubb

Dersom en ønsker å stifte og melde inn en klubb i Triathlonforbundet gjøres dette gjennom den lokale idrettskretsen. Prosessen for å starte en ny klubb er beskrevet her.
Beskrivelsen er fra Hedmark idrettskrets, og samme framgangsmåte gjelder for alle idrettskretser. Dersom det er et eksisterende idrettslag som ønsker starte opp en egen triatlongruppe og derved ønsker opptak i Triathlonforbundet gjøres dette gjennom et årsmøtevedtak i klubben og deretter søknad via lokal idrettskrets. Prosessen er beskrevet her.
Norges Triathlonforbund vil veldig gjerne ha nye klubber inn i «familien». Har du spørsmål til opptak av nye klubber ta gjerne kontakt med oss.
 
Før du oppretter klubben, men vel så gjerne etterpå, dukker det stadig opp spørsmål. NIFs klubbguide er et svært nyttig verktøy for alle klubber. Den bør leses nøye for å sikre best mulige vilkår for klubben. 

Arbeidsavtaler

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. Dette kan være et utgangspunkt for klubbens arbeidsavtaler. Malen og mer informasjon om bruk finner du her.

Et godt styre

Styret er det organet som har ansvaret for driften av organisasjonen, og som skal sikre at den drives etter medlemmenes ønsker. Dette bør være bredt sammensatt, jobbe målrettet og være så samkjørt som mulig.
Ethvert styre bør tilstrebe å bestå av 50 % kvinner og 50 % menn. Det kan være smart å rekruttere styremedlemmer fra lokalt kultur og næringsliv.
Styret tar hånd om den overordnede utviklingen i organisasjonen, og har ansvar for følgende saker:
• Utvikle visjoner, mål og strategi
• Utvikle og oppdatere organisasjonens struktur
• Gjennomføre organisasjonens tiltak i tråd med planer
• Aktivisere frivillige og medlemmer
• Medlemspleie
• Kontroll over økonomien
• Markedsføring
• Kompetansebygging og faglig påfyll til organisasjonen
• Eventuelt arbeidsgiveransvar

De forskjellige styreoppgavene

Styrets rolle kan variere noe og avhenger av om styret er et arbeidende styre eller om det er ansatt en administrasjon og eller daglig ledelse. Har man ansatt en administrasjon, skal styret være overordnet (vedta de store rammene/ budsjett) og kontrollere at den driftes forsvarlig. Man bør da ikke ha egne ”roller” som for eksempel kasserer/økonomiansvarlig, ettersom styrets ansvarsoppgaver bør være forankret hos hele styret.
Blant arrangørorganisasjoner er det mest vanlig med et arbeidende styre. For å sikre at alle oppgavene blir ivaretatt, trengs det retningslinjer og arbeidsfordeling i styret. Lar en folk få være ansvarlige på sine områder, vil de med større sannsynlighet sette sin ære i å gjøre en god jobb.
Merk at ansvaret er likt, enten styret er arbeidende eller ikke.
Nedenfor er en opplisting av mulige funksjoner i et arbeidende styre. Det kan i noen organisasjoner være unødvendig med alle de forskjellige funksjonene vi lister opp her, alternativt kan en person utføre flere av oppgavene.
 
Leder
Leder styret og styremøter. Organisasjonens ansikt utad. Bør være oppdatert på alle sidene ved driften, og nyte respekt fra de andre styremedlemmene. En leder har plikt til å sørge for at vedtak som er fattet blir gjennomført. Lederen vil også ha myndighet til å fatte mindre beslutninger på vegne av organisasjonen. Lederen har som oppgave å trekke ut de store linjene fra debattene i styret, og tolke flertallets retning. En god leder bør frigjøres fra praktiske arbeidsoppgaver under avvikling, da en viktig del av lederrollen er å nettverke og representere. En annen viktig lederoppgave er å sørge for at det fungerer sosialt i styret. Lederen må dessuten kjenne de viktigste søknads- og rapporteringsfristene. Det bør velges en nestleder som tiltrer i leders fravær.
Kasserer/ økonomiansvarlig
Fører regnskap og lager forslag til budsjetter. Skal alltid ha oversikt over klubbens økonomi, og sørge for at vedtak som fattes ikke er uforsvarlige. Bistår leder og sekretær ved utfylling av søknader.
Sekretær
Skriver referat fra møtene, skriver søknader, og klargjør informasjon til klubbens forretningsforbindelser og medlemmer. Vil ofte være klubbens medlemsansvarlige.
Promo og markedsføringsansvarlig: Ansvarlig for markedsføringen slik at det kommer folk på arrangementene. Denne vil ofte også være styrets pressetalsmann og PR-ansvarlig sammen med leder.
Teknisk ansvarlig: Sørger for at utstyret er i orden, og at man har sikre rutiner for bruk og oppbevaring av dette. Bør også sørge for at organisasjonen har langsiktige planer for å utvikle konkurransen.

Veiledning til valgkomiteen

Veiledningsheftet til valgkomiteer er til for de som sitter i en valgkomité enten på forbunds-, regions eller klubbnivå i Norges Triatlonforbund. Veiledningen beskriver valgkomiteens rolle og oppgaver samt forslag til hvordan man skal gå frem som valgkomité. I tillegg ligger det vedlagt noen eksempler som kan brukes i valgkomiteens arbeid.

Det er ofte at valgkomiteens rolle og oppgaver er undervurdert. Komiteen har utvilsomt en viktig funksjon i en frivillig medlemskapsorganisasjon slik som i Norges Triatlonforbund. Det er valgkomiteen som innstiller nytt styre, enten det gjelder for klubbstyre, regionstyre eller forbundsstyre.

Valgkomiteen er den viktigste komiteen, da det er dens oppgave å finne personer som kan ivareta og utvikle organisasjonen i tråd med vedtatt handlingsplan og hovedmål.

For de som blir oppnevnt til en valgkomité, må man være klar over at arbeidet både er krevende og lærerikt. En viktig forutsetning er at man tar arbeidet på alvor.

For å skape en positiv utvikling i organisasjonen må valgkomiteen fungere godt.

Veiledningsheftet til valgkomiteer vil forhåpentligvis være med på å belyse viktigheten av en god valgkomité, samt arbeidet som skal gjøres av en valgkomité

Bedre Klubb - et digitalt selvhjelpsverktøy for klubbutvikling

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet jobber med gjennomføring av årsmøter, politiattest og barneidrett skal «Bedre Klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre Klubb».

Hvem har tilgang?
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. Logg inn med din MinIdrett-bruker.

Muligheter for rådgivning
Klubbansvarlig i Norges Triatlonforbund, Sondre Solheim, har kompetanse på å veilede klubber som gjennomgår Bedre Klubb. Han bistår gjerne via klubbesøk for å guide klubber gjennom utviklingsprosessen. Ta kontakt med Sondre.solheim@triathlon.no for mer informasjon.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV