Tilskudd til inkludering og mangfold i idrettslag

Idrettslag som bidrar til inkludering og mangfold kan søke om støtte. Søknadsfristen er 27.februar. Tilskuddet skal bidra til et enda mer inkluderende idrettslag på tvers av etnisitet, kultur, funkjsonsnivå og seksuell legning. Norges Triatlonforbund har som mål om å gjenspeile befolkningen i idretten og satser på mangfold og inkludering. Inkludering og mangfold er ett pilotprosjekt vi tester ut året 2023 med håp om å lykkes i dette. Vi har lyst til å utvide idretten og ikke minst ha stor bredde på triatlon. I dette prosjektet skal vi satse på lavterskel tilbud og ikke topp presentasjoner. Vi skal ha flest mulig med lengst mulig.

Mål for ordningen:

 

 • Vi skal øke antall jenter som skal starte med triatlon
 • Vi skal jobbe mot nye og etablerte klubber for å etablere et inkluderende treningstilbud
 • Vi skal øke andelen jenter som ønsker å bli trenere i klubb og landslagsnivå
 • Vi skal gjøre triatlon tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi
 • Vi skal ha flere unge jenter inn i ledende posisjoner i vår organisasjon

Målgrupper:

 • Primærmålgruppe er jenter med minoritetsbakgrunn innenfor alderen 6-19 år
 • Sekundære målgruppe skal være barn og unge i samme aldersklasse hvor familiene med stor sannsynlighet har lavere inntekt

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner som for eksempel foreninger, lag, stiftelser m.m, som er registrert i frivillighetsregisteret

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Hva kan vi i forbundet hjelpe til med?

 • Vi arrangerer jevnlige lavterskel arrangementer
 • Vi har klubbutviklere som kan bistå dere (gratis for dere)
 • Kurs som trengs
 • Arrangementer

Hva kan man få støtte til?

 • Aktiviteter
 • Rekruttering av målgruppen/deltakere
 • Planlegging og gjennomføringer av arrangementer/treninger
 • Lønnsmidler til trenere i forbindelse med oppstart (max 250kr timen)
 • Kurs og opplæring til trenere
 • Nødvendig utstyr

Utstyr som blir kjøpt inn kan brukes til fremtidige arrangementer i forbundet og dermed ber vi dere ha orden på utstyret. Dere vil bli varslet i forkant.

Det gis ikke støtte til ordinær drift, lønn til ansatte. Det kan kun søkes om midler til aktiviteter/tiltak som gjennomføres i 2023.

Rapportering

 • Dokumentasjon på hva midlene har gått til, ved årets slutt
 • Oppdateringer på prosjektet i juni og desember 2023
 • Ved endring av planlagt arbeid må man søke omdisponering av midler

Slik søker du

Søknadsfristen er 27.februar 2023

Søknaden må beskrive:

 • Tilskuddets formål: Utvide idretten i bredde på lavterskel tilbud og gjenspeile samfunnet med mangfold og inkludering
 • Hva slags aktiviteter/tiltak som er planlagt
 • Hvordan rekruttere målgruppen til aktiviteter/tiltak
 • Antall personer som er tenkt til rekruttering
 • Planlagt omfang og tidsangivelse for tiltakene
 • Hvordan det er tenkt til å få til inkluderingen
 • Hvordan man har tenkt å sette søkelys på mangfold
 • Hvordan skal dere tilrettelegge for lavterskel tilbud
 • Tidslinje over prosjektet
 • Budsjett

Maksimalt søknadsbeløp på prosjektkostnader er 50.000kr og utstyr er 75.000kr.

For mer informasjon kan prosjektleder Yassin Merabet kontaktes.

Midlene utdeles i mars.

Søknadene sendes til yassin.merabet@triathlon.no med emnefelt «Søknad tilskudd til inkludering og mangfold».

 

Kontaktinformasjon:

Yassin Merabet

Prosjektleder for mangfold og inkludering

E-post: yassin.merabet@triathlon.no

Telefon: 96814018

 • AKJ
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV