Trakassering, mobbing og overgrep

Norges Triatlonforbund fremmer en kultur som er preget av fellesskap, hvor medlemmer føler eierskap og stolthet. Vi skal ha et inkluderende miljø hvor alle har respekt for hverandre. Ta kontakt med oss dersom du kjenner til hendelser som omfatter mobbing, trakassering eller diskriminering.

Idrettsglede for alle

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for mobbing, trakassering eller utilbørlig opptreden. Dette inkluderer seksuell trakassering. Slik oppførsel er totalt uforenlig med våre verdier; fellesskap, mestring og begeistring. Vi jobber målrettet med bevisste holdninger hvor idrettens visjon er idrettsglede for alle.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller som vedkommende ikke er i utviklingsmessig stand til å gi sitt samtykke til. Det omfatter også bildedeling.

Rett og plikt til å si ifra

Alle medlemmer tilknyttet Norges Triatlonforbund har en rett og en plikt til å si ifra dersom du blir kjent med at det forekommer mobbing, trakassering eller diskriminering innenfor norsk triatlon. Det er lovfestet at gjengjeldelse mot noen som varsler forsvarlig er forbudt. Hovedregelen er at en varsler til nærmeste overordnede i klubben, slik at saken tas opp med nærmeste leder eller leders leder. Dersom det er vanskelig å kontakte klubbmedlemmer, vil en få hjelp gjennom Norges Triatlonforbund. Vi anbefaler at varsling bør skje tidlig slik at saken kan følges opp raskt.

Ta kontakt med oss

Det kan være vanskelig å ta opp trakassering. Utøvere som utsettes for trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd.

Dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

Dette er vanskelige saker også for de som skal håndtere prosessen. Søk hjelp.

I Norges Triatlonforbund har vi to saksbehandlere som utreder mottatte varsler. Dette er to styremedlemmer. Disse er Alf Erik Malm og Tone Kristiansen. Alf Erik Malm er i tillegg mangfoldsansvarlig. 

Kontakt dem dersom du lurer på om du kan varsle. 

Les mer om varsler her.

 

Veiledning for medlemmer, klubbledelse og de som får informasjon om trakassering og/eller overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. NIF har laget en veileder som skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Veilederen og råd finner du via knappen nedenfor.

Det vil reageres på handlinger som ikke er akseptable, i henhold til NIF retningslinjer

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep som alle klubber tilsluttet NIF og Norges Triatlonforbund skal følge. Styrene i hver triatlonklubb vil bli pålagt å gjøre retningslinjene kjent og etterfulgt for sine medlemmer. Vi har alle ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene.

Håndtering og løsning

Saker bør søkes løst i minnelighet på lavest mulig nivå gjennom dialog. Om mulig bør forsoning mellom partene være mål i en slik dialog, eventuelt med bistand fra klubbledelse eller forbund. Dersom dette ikke fører frem, skal ansvarlig leder iverksette tiltak for å kartlegge fakta og tiltak for løsning så raskt som forsvarlig mulig.

Klubbene i Norges Triatlonforbund har et særlig ansvar for å ta vare på den/ de som har opplevd trakassering eller overgrep.

Alvorlige tilfeller kan få disiplinære konsekvenser. Håndtering og løsning av saken skal bidra til fremtidig læring, og til å forebygge fremtidige hendelser.

Et tillegg til NIFs veileder i kapittel om «Saksgang i idrettslaget» punkt 3 gjelder i slike prosesser: «Styret bør peke ut to personer i styret, helst en av hvert kjønn som har makt/posisjon på samme nivå, som er saksansvarlige».

NIF temasider om trakassering og overgrep

Trygghet er en grunnleggende forutsetning for å sikre idrettsglede. NIF har her samlet informasjon om hvordan vi kan gjøre idretten til et trygt sted å være.

LES MER
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV